Polityka prywatności

Karta etyki

 

Polityka prywatności

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie poniższych danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej ENGIE EC serwis Sp. z o.o. ujawnionej w Rejestrze KRS o nr 0000346744 i jest niezbędne, aby Spółka mogła działać i świadczyć usługi serwisowe i inwestycyjne infrastruktury ciepłowniczej i elektroenergetycznej.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c).

 

Dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom danych

 • osobom i podmiotom upoważnionym przez Spółkę do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia swoich spraw w całości lub w części;
 • osobom upoważnionym do przetwarzania danych przez podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
 • spółkom należącym do grupy kapitałowej ENGIE;
 • innym osobom, jeżeli podanie im danych osobowych będzie niezbędne dla realizacji umowy.
 

Dane osobowe nie będą przez Spółkę

 • poddawane profilowaniu, tj. nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej;
 • nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz do organizacji międzynarodowych.
 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w  ENGIE EC serwis Sp. z o.o. jest Bogusława Jędruszko, z którą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Orląt Lwowskich 6, 76-200 Słupsk lub e-mail: rodo.inspektor.ecs@engie.com

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 

Z poważaniem,

Administrator Danych Osobowych

ENGIE EC serwis Sp. z o.o.