Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce cookies Akceptuję Zamknij

Polityka prywatności - zgłoszenie awarii

Niniejszym ENGIE EC serwis spółka z o.o mieszcząca się w Słupsku przy ul. Orląt Lwowskich 6 tel. 59 84 74 480 (dalej: „Spółka”) informuje, iż przetwarza Pani/Pana dane osobowe , jako administrator danych i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: “RODO”), przedstawia następujące informacje:

1. W Spółce działa Inspektor ochrony danych, dane kontaktowe: adres e-mail rodo.inspektor.ecs@engie.com, numer telefonu 59 84 86 322.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zgłoszenia awarii poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Administratora: www.engie-ecserwis.pl i realizacji tego zgłoszenia na podstawie następującej podstawy prawnej:
Art. 6 ust 1 lit b RODO “przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą , przed zawarciem umowy”.

3. Dane osobowe wynikające z zawarcia I realizacji umowy będą przetwarzane w okresie trwania umowy oraz przez czas niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszej umowy.

4. Dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom danych:
osobom upoważnionym przez Spółkę do przetwarzania danych osobowych

  • podmiotom którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności pracownikom Spółki oraz osobom i podmiotom którym Spółka powierzyła prowadzenie swoich spraw w całości lub w części,
  • osobom upoważnionym do przetwarzania danych przez podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
  • spółkom należącym do grupy kapitałowej ENGIE,
  • innym osobom, jeżeli podanie im danych osobowych będzie niezbędne dla realizacji umowy

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Spółki: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

  • przenoszenia swoich danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez Spółkę przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. b),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę. Spółka przestanie przetwarzać przekazane dane w tym celu, chyba że będzie w stanie wskazać istniejące ważne , prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów , praw I wolności osoby której dane dotyczą lub te dane będą Spółce niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przez Spółkę:

  • poddawane profilowaniu (tj. nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej)
  • przetwarzane w celu podejmowania decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu
  • nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz do organizacji międzynarodowych.